Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/5, VP UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3023/UBND – NC, do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Văn bản nêu rõ: các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Theo đó, việc thành lập Bộ phận một cửa và trả kết quả tại các đơn vị để giải quyết TTHC và vị trí Bộ phận một cửa và trả kết quả, tùy theo tình hình cụ thể, do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (đối với các đơn vị cấp TP), Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện (đối với các đơn vị trực thuộc các cơ quan hành chính chủ quản) quyết  định nhưng phải bảo đảm thuận tiện để cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Viên chức được bố trí làm việc tại Bộ phận một cửa và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định theo quy định về phân cấp quản lý.

Việc tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị có bố trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định cụ thể, căn cứ theo tình hình thực tế và quy định của TƯ (nếu có), nhưng phải bảo đảm quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Diện tích làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị, do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định, nhưng phải đảm bảo không gian làm việc giữa viên chức và tổ chức cá nhân, tổ chức đến giao dịch, nơi ngồi chờ, tổ chức cá nhân như Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp theo quy định tại các quyết định số 7/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND TP về quy định  thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông…

Trong phạm vi quản lý, phụ trách, Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở; Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng CCHC của Sở Nội vụ, ĐT: 04.3743.7578; Email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) để tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.