Hà Nội đặt mục tiêu tối thiểu 80% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND (ngày 13/12) về triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của TP với Cổng dịch vụ công quốc gia, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, TP đặt mục tiêu, đến hết năm 2025, tối thiểu 80% TTHC của thành phố có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phấn đấu 100% TTHC được xác định đủ điều kiện theo quy định pháp luật và các điều kiện kỹ thuật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Bảo đảm ít nhất 80% TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng hồ sơ của thành phố đạt tối thiểu 50%.
  Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Công Hùng
Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND TP giao Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch này, trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong đó, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch này vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm của đơn vị; bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian theo yêu cầu. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền về những tiện ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Văn phòng UBND TP được giao là cơ quan Thường trực, tham mưu giúp UBND thành phố hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng yêu cầu, tiến độ... Đồng thời, tham mưu UBND TP cập nhật, bổ sung các tiêu chí, yêu cầu, điều kiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia khi Chính phủ, Văn phòng Chính phủ ban hành các hướng dẫn cụ thể theo từng giai đoạn. Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo quy định với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện kế hoạch này.
Sở TT&TT Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND TP thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, vận hành và quản lý Cổng dịch vụ công thành phố, hệ thống “một cửa điện tử” của thành phố bảo đảm theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; rà soát, nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công thành phố và hệ thống “một cửa điện tử” thành phố bảo đảm việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống “một cửa điện tử” các bộ, ngành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Các cơ quan báo chí, tuyên truyền thành phố phối hợp với Văn phòng UBND TP, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, có trọng tâm bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác cải cách TTHC; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và hiểu rõ hơn về các nội dung, cách thức thực hiện các TTHC bằng nhiều hình thức, cách thức theo đúng mục tiêu bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới chuyển từ giao dịch trực tiếp sang giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.