Hà Nội: Đổi mới phong cách làm việc, phát huy dân chủ ở cơ sở

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện kết luận của BCĐ Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Chương trình số 01 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy, Quy định số 07-QĐ/TU ngày 17/11/2021 của Thành ủy về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố Hà Nội”.

Bên cạnh đó, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phong cách, lề lối làm việc trong cơ quan, đơn vị gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ ở cơ sở.

UBND thành phố giao các sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông tập trung hoàn thành 3 đề án, kế hoạch còn lại theo Chương trình số 01-CTr/TU đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.