Hà Nội tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018

Khang Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 4/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 4730/UBND-NC về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018.

Theo Công văn, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018.
Đẩy mạnh quán triệt, đôn đốc đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc tại công sở, địa bàn công tác, hoạt động. Kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế của đơn vị được chỉ ra tại kết luận kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, kết luận thanh tra, kiến nghị của các đoàn giám sát.
Yêu cầu các đơn vị đã được Đoàn kiểm tra công vụ TP, kiểm tra công tác cải cách hành chính của TP, kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính TP đến làm việc và đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay, chậm nhất trước ngày 30/10/2018.