Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 20/3/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng đăng toàn văn Kế hoạch.

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tiếp theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/2/2017 của Chủ tịch UBND TP, UBND TP ban hành Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

a) Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

b) Chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền.

c) Đổi mới lề lối của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần phục vụ Nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong.

2. Yêu cầu

a) Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương trên toàn TP; gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của các ngành, các địa phương; tránh phô trương, hình thức, làm theo phong trào.

b) Các hoạt động có chiều sâu, nội dung thiết thực, kết quả rõ nét, tác dụng tích cực, trực tiếp tới quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

c) Các giải pháp được tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, đồng thời động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình quản lý hành chính.

d) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1.Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn hóa TTHC; xây dựng quy trình nội bộ, hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp, các ngành, các bộ phận trong tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP.

a) Sở Tư pháp tham mưu UBND TP thành lập Tổ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của TP gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp làm Tổ trưởng, các thành viên là đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan và công chức làm công tác rà soát văn bản của Sở Tư pháp; Trình UBND TP công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo quy định; Tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn liên quan trình Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 30/4/2017.

b) Các Sở, ngành khẩn trương sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chưa hoàn thành theo kế hoạch năm 2016, báo cáo UBND TP trước ngày 30/4/2017; Chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Hoàn thành và báo cáo UBND TP trước ngày 30/6/2017.

c) Giao Sở Tư pháp chủ trì cùng các Sở, ngành thực hiện:

- Tiếp tục kiểm soát việc công bố TTHC theo đúng quy định, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho cấp huyện.

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ TTHC.

- Thực hiện công khai đối với toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, việc công khai phải đầy đủ thông tin (các bộ phận cấu thành TTHC), đúng quy định (thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ sử dụng).

Thời gian thực hiện: xong trước ngày 31/5/2017, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

d) Theo 3 lĩnh vực công việc (i) Quản lý nhà nước về đô thị, đầu tư và xây dựng; (ii) Quản lý nhà nước về kinh tế - Tài chính; (iii) Quản lý nhà nước về văn hóa – khoa giáo. Giao các đơn vị: Sở Xây dựng (đối với lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư và xây dựng); Sở Tài chính (đối với lĩnh vực kinh tế - tài chính) và Sở Văn hóa – Thể thao (đối với lĩnh vực văn hóa – khoa giáo) chủ trì cùng các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ TP đến cơ sở trong giải quyết công việc, đặc biệt là xác định rõ quy trình cụ thể giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa liên thông. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2017.

đ) Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, ban hành quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc tại tất cả các cơ quan đơn vị, bộ phận đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tế triển khai theo phương châm: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Trong đó việc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên môn hóa; lãnh đạo bộ phận phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống, báo cáo lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên kịp thời; Khuyến khích thực hiện công khai quy trình giải quyết công việc nội bộ tới tổ chức, công dân; Chú trọng việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC, quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2017.

2. Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc từ TP đến cấp huyện, cấp xã, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối – một việc xuyên suốt”.

a) Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện nghiêm, kịp thời các quyết định và chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối – một việc xuyên suốt”. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

b) Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành; trình UBND TP phê duyệt trong Quý II/2017.

c) Giao Sở Tài chính chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan tiếp tục báo cáo việc chuyển các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập sang thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND TP.

d) Giao các giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện:

- Phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm của công chức, viên chức. Kiên quyết đưa ra khỏi biên chế hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

- Rà soát, thực hiện nghiêm việc phân công lại vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức đến hạn phải thực hiện chuyển đổi theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Thời gian hoàn thành rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng chuyển đổi vị trí công tác xong trước ngày 30/6/2017.

Thời gian thực hiện việc chuyển đổi, sắp xếp lại vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 158/NĐ-CP xong trước ngày 31/8/2017.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tạo đồng thuận cao trong quá trình thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thông suốt, thống nhất hành động; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP trong sắp xếp bộ máy để quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn.

đ) Triển khai thực hiện từ năm 2017 quy định: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan tương đương Sở định kỳ cuối năm đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc đối với Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành dọc trực thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp huyện định kỳ hàng quý đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc đối với Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Giao Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc đối với Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã xong trước ngày 30/4/2017.

3. Thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”

Giao giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã:

a)Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao về ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm; phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công việc; kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân và đội ngũ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Giao Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch để UBND TP tổ chức 03 hội nghị: (1) Hội nghị UBND TP làm việc, quán triệt với trưởng, phó phòng, ban các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các phường, xã; (2) Hội nghị UBND TP làm việc với chuyên viên của các đơn vị của các phòng, ban thuộc các Sở, ngành làm việc, tiếp xúc với Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các dịch vụ công, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để chấn chỉnh về trách nhiệm, lề lối làm việc, đạo đức công vụ; (3) Hội nghị UBND TP làm việc, quán triệt với Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban Quản lý dự án thuộc TP, thuộc các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, chuyên viên các phường, xã, các sở trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

b) Tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức TP tự đăng ký nội dung thi đua và cam kết thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của Chủ tịch UBND TP về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính năm 2017” với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể gắn với công việc, nhiệm vụ được giao trên cơ sở Kế hoạch của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch của TP.

c) Yêu cầu từng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị căn cứ vị trí việc làm và nhiệm vụ phân công phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho tuần, tháng, quý, năm báo cáo Thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát.

d) Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định theo chỉ đạo của Thành ủy tại Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/10/2015 của UBND TP. Phân công cán bộ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị, ứng xử có văn hóa, đúng mực thực hiện nhiệm vụ này.

đ) Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND TP về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội, trong đó tập trung thay đổi tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc, văn hóa ứng xử của CBCC trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp. Giao Sở Văn hóa – Thể thao chủ trì cùng Sở Nội vụ nghiên cứu xây dựng, triển khai thực hiện chương trình vận động “Thực hiện văn hóa người Hà Nội” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô.

e) Tổ chức quán triệt và niêm yết tại tất cả các bộ phận tiếp dân, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, các đơn vị thực hiện dịch vụ công (xong trước ngày 30/4/2017) 10 nội dung, yêu cầu sau:

1- Khách đến, được chào hỏi.

2 – Khách ở, luôn tươi cười.

3 – Khách hỏi, được tư vấn.

4 – Khách yêu cầu, phải tận tâm.

5 – Khách cần, được thông báo.

6 – Khách vội, giải quyết nhanh.

7 – Khách chờ, được xin lỗi.

8 – Khách phàn nàn, phải lắng nghe.

9 - Khách nhờ, luôn chu đáo.

10 – Khách về, được hài lòng.

g) Đa dạng các hình thức tiếp nhận để giải quyết đúng quy định pháp luật đối với các phản án, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC, về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức như: văn bản hành chính; hệ thống bưu chính công ích; cổng thông tin điện tử, trang web của các cơ quan, đơn vị; tin nhắn; báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng;…

Các cơ quan, đơn vị triển khai việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức theo Đề án “Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc TP Hà Nội” được phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND TP.

h) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức. Có các hình thức khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc liên quan đến người dân và giải quyết TTHC; kịp thời xử lý nghiêm, có tính chất răn đe cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC và tiếp xúc với người dân.

i) Thực hiện nghiêm việc gửi Thư xin lỗi của cơ quan hành chính nhà nước thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp quá hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.

4. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Giao Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp công, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã:

a) Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND TP; chấp hành đúng, đầy đủ sự chỉ đạo, điều hành, kết luận của lãnh đạo TP đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.

b) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy trình đã xây dựng, đảm bảo sự đồng bộ, thông suốt. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí tài sản, lãng phí thời gian; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, không rõ trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

c) Thực hiện nghiêm trách nhiệm định kỳ trực tiếp tiếp công dân theo quy định; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành, đơn vị, địa phương.

d) Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức, trong giao dịch và giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ và Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

đ) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật thường xuyên, kịp thời, chính xác kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được TP và cấp trên giao, hỗ trợ công tác điều hành, quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

5. Tăng cường kỷ luật công vụ trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP

a) Yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã:

- Thực hiện nghiêm tất cả các nhiệm vụ, chỉ đạo được giao thuộc trách nhiệm cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chịu trách nhiệm về việc để chậm tiến độ, không hoàn thành hoặc không thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định;

- Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành, nhiệm vụ được giao;

- Định kỳ ngày 25 hằng tháng báo cáo Chủ tịch UBND TP tình hình triển khai thực hiện tất cả các văn bản, công việc, nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ vào hệ thống đôn đốc chung của TP.

- Thành lập tổ công tác để tập trung theo dõi, kiểm đếm, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện tất cả các nhiệm vụ, chỉ đạo cấp trên giao.

b) Giao Giám đốc Sở Nội vụ thành lập các Đoàn kiểm tra công vụ, tiến hành kiểm tra định kỳ (hằng tháng), đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP giao. Định kỳ báo cáo Thành ủy, UBND TP vào 25 hằng tháng.

c) Giao Văn phòng UBND TP:

- Theo dõi, rà soát, đôn đốc, báo cáo tiến độ, tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật thường xuyên, kịp thời, chính xác kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trên toàn TP.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Giao Sở Nội vụ:

a) Là cơ quan thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch này.

b) Hàng tháng (định kỳ trước ngày 25 hàng thánh), hàng quý (định kỳ trước ngày 25 của tháng cuối quý) tổng hợp kết quả việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND TP; tham mưu UBND TP đưa kết quả, kiểm điểm thực hiện Kế hoạch vào nội dung giao ban tháng, giao ban quý của UBND TP.

c) Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện sau khi kết thúc thời gian thực hiện Kế hoạch; kiến nghị, đề xuất UBND TP.

d) Tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết; xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể của toàn cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức đổi mới tích cực lề lối làm việc (hoàn thành trước ngày 31/3/2017). Lồng ghép công tác phê và tự phê bình về tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống của cá nhân và tập thể vào nội dung sinh hoạt Chi bộ Đảng hàng tháng của đơn vị; Quy định nội dung và kết quả thực hiện Kế hoạch này là một trong các tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm của tập thể, cá nhân.

Định kỳ ngày 20 hằng tháng, ngày 20 của tháng cuối quý, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Nội vụ để tổng hợp chung báo cáo UBND TP.

3. Giao Văn phòng UBND TP: Trên cơ sở báo cáo của cơ quan thường trực, tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND TP đưa kết quả việc thực hiện Kế hoạch vào nội dung giao ban tháng, giao ban quý của UBND TP.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan của TP, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo những vướng mắc, khó khăn phát sinh về Sở Nội vụ để tổng hợp chung, báo cáo UBND TP kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội NGUYỄN ĐỨC CHUNG (Đã ký)