Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ

Kinhtedothi Online
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Quảng Ninh theo dõi, đánh giá kết quả thực...

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Quảng Ninh theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm mục tiêu phục vụ của các cơ quan.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là ở những ngành, lĩnh vực dễ xảy vi phạm gây ra tác động xấu đến môi trường và an toàn, trật tự xã hội.
Ảnh minh họa. Nguồn Inetnet
Ảnh minh họa. Nguồn Inetnet
Đó là một trong những nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 10 tháng 8 năm 2016.

Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiệu quả, Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phục vụ, Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới tỉnh Quảng Ninh cần quan tâm chỉ đạo tiếp tục triển khai Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đề ra những giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, tập trung vào nhóm các thủ tục hành chính liên quan đến khởi sự doanh nghiệp, các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, du lịch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị, lưu thông hàng hóa, tiêu dùng và hội nhập quốc tế.Gắn cải cách thủ tục hành chính với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Quảng Ninh cần tiếp tục rà soát, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương gắn với việc xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan tiến hành sơ kết việc triển khai hoạt động của Trung tâm hành chính công Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; từ kinh nghiệm thực tiễn đổi mới, cải cách hành chính của địa phương, tổng kết và có những đề xuất vào việc xây dựng Đề án của Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc chủ trương thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm hành chính công cấp huyện và giao UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về thi tuyển công chức, viên chức, bảo đảm khách quan, trung thực, bình đẳng, tạo cơ hội để người giỏi vào làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập, tránh tiêu cực, vi phạm.