Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Hà Nội

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 98/UBND-NC ngày 12/1/2021 về việc tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc TP Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản chỉ đạo của UBND TP về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 Ảnh: Phạm Hùng
UBND TP giao thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TP tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, quy trình giải quyết công việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; bảo đảm phát hiện kịp thời, khắc phục tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm theo quy định.