Tập trung cải cách hiệu quả thủ tục hành chính

An Nguyên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) về công tác cải cách TTHC.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng tư vấn CCTTHC chủ động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách và TTHC để mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người dân cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó, cần lựa chọn những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: thuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận tín dụng, kiểm tra chuyên ngành...

Đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện việc đánh giá CCTTHC tại bộ, ngành, địa phương theo Đề án xây dựng và công bố chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC đã được Chủ tịch Hội đồng tư vấn CCTTHC phê duyệt; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố công khai cho cộng đồng doanh nghiệp biết, giám sát việc thực hiện CCTTHC tại các bộ, ngành, địa phương.
 Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Hội đồng tư vấn CCTTHC cùng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ định kỳ làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe những phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, tháo gỡ kịp thời hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCTTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại các bộ, ngành địa phương để tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác này tại các bộ, ngành, địa phương.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan; khẩn trương tổ chức lại Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp và các nội dung khác theo đúng quy định, bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương của hệ thống cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiểm soát TTHC, CCTTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC...

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTCH; xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC và cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương; kịp thời khen thưởng những cơ quan, cá nhân, đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm khắc những cơ quan, cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Hội đồng tư vấn CCTTHC trong việc rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ TTHC và đối thoại với doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC để kịp thời loại bỏ những TTHC đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Thành lập đoàn kiểm tra về CCTTHC

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì kiểm tra công vụ, thành lập đoàn kiểm tra có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ để kiểm tra công vụ đối với một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tại bộ, ngành, địa phương có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; đẩy mạnh truyền thông, tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong xã hội.

Văn phòng Chính phủ cần có kế hoạch về CCTTHC, kiểm soát TTHC, trong đó bám sát vào những vấn đề trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. Từ nay đến cuối năm 2017, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn CCTTHC và các cơ quan có liên quan lựa chọn, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cải cách ngay một số TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế, hải quan, tiếp cận tín dụng, hộ tịch, cấp phiếu lí lịch tư pháp,…

Thông qua hoạt động thẩm tra, kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC trong đề nghị xây dựng pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo đó, không tiếp nhận hồ sơ thẩm tra nếu trong hồ sơ trình thiếu nội dung đánh giá tác động TTHC hoặc nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, thẩm định về quy định TTHC.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần