Thủ tướng: Thay thế người yếu kém, không chờ hết nhiệm kỳ

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kiên quyết sàng lọc, thay thế những người yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chất vấn Thủ tướng Chính phủ:
Sau hai năm điều hành về kinh tế, Chính phủ đã kìm chế được tốc độ tăng nợ công đang phi mã, kéo tỷ lệ nợ công từ mức sắp kịch trần xuống thấp hơn, đưa nền kinh tế tăng trưởng không còn phụ thuộc vốn và khai thác dầu thô. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Tuy nhiên, về tinh giản biên chế và cải cách bộ máy hành chính, vấn đề đã được đưa vào nghị quyết hàng chục năm nay, nhưng đến nay gần như không đạt mục tiêu. Tuyên bố của Thủ tướng ngay từ đầu nhiệm kỳ về xây dựng Chính phủ hành động, phục vụ dường như mới dừng ở quyết tâm của Thủ tướng và người đứng đầu các bộ, ngành, chưa trở thành hành động của người thực thi công vụ, vẫn phổ biến tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, trên chuyển nhưng dưới không động. Chính phủ đã làm nên thành công trong điều hành nền kinh tế, nhưng chưa đủ để thành công trong cải cách về bộ máy. Phải chăng nguyên nhân của tình trạng là do vướng mắc về thể chế ràng buộc trong các quy định của pháp luật cần phải tháo gỡ.
Đề nghị Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ đặt mục tiêu trọng tâm ưu tiên tăng trưởng phát triển kinh tế, tăng trưởng GDP hay ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc trong thể chế để tổ chức sắp xếp, tinh giản bộ máy, xây dựng bộ máy từ trung ương đến cơ sở liêm chính, hành động và phục vụ?
Về chất vấn này, Thủ tướng Chính phủ trả lời như sau:
Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước là một trong các nội dung của mục tiêu tổng quát của Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Để thực hiện mục tiêu này theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và đã xác định nhiệm vụ "Tổ chức bộ máy Chính phủ tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ" là nhóm nhiệm vụ chủ yếu đầu tiên trong 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành.
Thời gian qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phân định nhiệm vụ của các bộ, ngành, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; không thành lập các tổ chức trung gian; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu của thực tiễn.
Đẩy mạnh tinh giản biên chế, tập trung chỉ đạo, xử lý những sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch; trong đó đã xử lý nghiêm một số cán bộ lãnh đạo và công khai kết luận, tạo niềm tin trong Nhân dân. Từ năm 2015 đến nay đã tinh giản được trên 30 nghìn người. Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; đã xử lý nghiêm nhiều vi phạm.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết nêu trên.
Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tổ chức tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trên tinh thần xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân. Tiếp tục phân cấp, phân quyền hợp lý, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả. Thực hiện nghiêm Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, bảo đảm tính thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa công sở và ý thức chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; triệt để phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ; kiên quyết sàng lọc, thay thế những người yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực trong từng cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ và công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm. Nghiên cứu, xây dựng phương án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội phù hợp, trình Trung ương.