Triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính

Chia sẻ

Kinhtedothi - Nhằm đánh giá hiệu quả việc cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn, UBNDTP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2013.

Sở Nội vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC TP Hà Nội năm 2013; báo cáo UBND TP xem xét quyết định kết quả. Thực hiện đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở; phối hợp với Sở TT&TT đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần có liên quan. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện thị xã phối hợp với Bộ Nội vụ chọn địa điểm, đối tượng điều tra xã hội học, bố trí nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác trong quá trình Bộ Nội vụ điều tra xã hội học đối với người dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP.

UBND TP cũng yêu cầu các Sở: Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính, KH&CN, TT&TT thực hiện đánh giá, chấm điểm vào các Biểu phụ lục đối với tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực do Sở phụ trách; Sở KH&ĐT lựa chọn 100 doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra xã hội học; 19 sở, ngành TP chọn 3 lãnh đạo sở, ngành tham gia điều tra xã hội học. Mỗi quận, huyện, thị xã chọn 3 lãnh đạo tham gia điều tra xã hội học, 3 đơn vị hành chính cấp xã có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thuộc loại tốt, trung bình, kém. Tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã chọn ngẫu nhiên 30 người dân để điều tra xã hội học.