Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung hệ thống ngạch, bậc, các quy định hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh cán bộ, công chức.

Trong nhà trường Tiểu học, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thể hiện ở trình độ học vấn của cán bộ quản lý và tập thể sư phạm (dưới chuẩn, đạt chuẩn, hay trên chuẩn); Năng lực tổ chức, chỉ đạo của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; trình độ chuyên môn tay nghề của giáo viên; chất lượng giảng dạy và giáo dục... việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong nhà trường có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng; là vấn đề phát triển hay trì trệ của một nhà trường. Trong đó vai trò to lớn của người phó hiệu trưởng là yếu tố quyết định đến công cuộc đổi mới.

Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung hệ thống ngạch, bậc, các quy định hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh cán bộ, công chức.

Hoàn thiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức; thực hiện quy chế mới về đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Xây dựng quy định thống nhất về tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ở trung ương và địa phương.

Cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ. Nâng mức lương tối thiểu cho cán bộ, công chức đủ sống bằng lương. Cải cách hệ thống thang lương, bảng lương, nhằm thực hiện tiền tệ hoá tiền lương.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên qua các chuyên đề tổ, chuyên đề cấp trường, chuyên đề cấp huyện. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo,bồi dưỡng, chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng hành chính. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên CNV. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức cán bộ, giáo viên công nhân viên .

Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức. Ban hành và thực hiện nghiêm quy chế công vụ. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước...

Thi đua khen thưởng động viên kịp thời các cán bộ giáo viên làm tốt , hoàn thành nhiệm vụ .. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành. Huy động trẻ em đúng độ tuổi vào lớp 1, vận động học sinh bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học và tham gia xoá mù chữ trong phạm vi cộng đồng.

Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài sản chính theo quy định của pháp luật. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong phạm vi cộng đồng. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.