Xây dựng, triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2017 cho các đơn vị thuộc TP Hà Nội

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Kế hoạch nêu rõ, xây dựng và ban hành Chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ TP thay thế Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND TP về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội, đảm bảo phù hợp Chỉ số CCHC cấp tỉnh được quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương”, Chương trình số 08-CTr/TƯ ngày 26/4/2016 của Thành ủy và Kế hoạch CCHC nhà nước của TP giai đoạn 2016-2020.

Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã sau khi Chỉ số CCHC được UBND TP ban hành.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ hòặc tham gia phối hợp xây dựng Chỉ số CCHC đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ được giao.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm

của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các: quận, huyện, thị xã về đánh giá, chấm điểm công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan, đúng thời gian quy định.

Tổ chức điều tra xã hội học thực hiện theo Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được ban hành kèm theo Chỉ số CCHC cua UBND TP bảo đảm khách quan, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế.