Hà Nội: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin cấp xã

Minh Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2022 về kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2023.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính chủ động trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, Thành phố quán triệt nâng cao nhận thức và thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Trung ương, Thành phố về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục triển khai trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xây dựng, rà soát, sửa đổi nội quy, quy chế, quy trình làm việc, quy trình giải quyết công việc nội bộ, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Đáng chú ý, Thành phố sẽ tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin cho cấp xã, đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của các cơ quan hành chính Thành phố. Thường xuyên rà soát, đề nghị bổ sung, sửa đổi các thủ tục hành chính để phù hợp với quy định mới; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đúng hẹn, minh bạch, không để sai sót. Tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về các quy định hành chính nghiêm túc, khách quan, kịp thời và đúng quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính, chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đây. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Thành phố tiếp tục đổi mới công tác theo dõi, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả công việc cụ thể, có cơ chế khen thưởng, kỷ luật phù hợp; điều chỉnh vị trí việc làm, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Đồng thời, tiếp tục triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, coi đây là một trong những thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch; trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ và thẩm quyền.