Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư vào khu vực ngoại thành

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã ngoại thành rà soát và công khai danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư.

Theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức rà soát, tổng hợp và lập danh mục dự án ưu tiên đầu tư cho kỳ kế hoạch đầu tư 5 năm, kế hoạch đầu tư hàng năm để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư ở ngoại thành theo nội dung Nghị quyết số 07/2013 ngày 12/7/2013 của HĐND thành phố.

Cùng với đó, phối hợp với UBND huyện, thị xã và đơn vị liên quan xác định cơ chế đầu tư, sắp xếp nhu cầu đầu tư các dự án theo thứ tự ưu tiên phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của từng địa bàn. Tổng hợp, hoàn thiện dự thảo danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn khu vực ngoại thành thành phố đã thẩm định...

 
Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án mạng lưới đường giao thông khu vực ngoại thành.
Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án mạng lưới đường giao thông khu vực ngoại thành.
UBND các huyện, thị xã căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư do sở, ngành gửi và nhu cầu đề xuất của chủ đầu tư thực hiện dự án đã có quy hoạch trên địa bàn; tổ chức rà soát, tổng hợp sắp xếp nhu cầu đầu tư các dự án theo thứ tự ưu tiên, có xác định cơ chế đầu tư để đề xuất lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư cho kỳ kế hoạch đầu tư 5 năm, kế hoạch đầu tư hàng năm nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư ở từng địa bàn theo nội dung Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND thành phố.

Cụ thể là các dự án: Dự án xây dựng đường giao thông kết nối giữa khu vực đô thị trung tâm Thủ đô với mạng lưới đường giao thông khu vực ngoại thành; dự án xây dựng hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội ở ngoại thành; dự án khu đô thị mới, nhà ở đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở ngoại thành...

Các sở, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chiểu theo nội dung tại Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND, ngày 12/7/2013, của HĐND thành phố (khoá XIV) kỳ họp thứ 7 và văn bản quy phạm pháp luật liên quan chủ động rà soát và đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư cho kỳ kế hoạch 5 năm, hàng năm để kêu gọi đầu tư vào khu vực ngoại thành gửi Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã có dự án để tổng hợp vào danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.

Bên cạnh đó, phối hợp với UBND các huyện, thị xã thẩm định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đề xuất trên từng địa bàn, trước khi gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND thành phố...