Khát vọng hùng cường

Trần Hà
Chia sẻ

Kinhtedothi - “Tin tưởng Đại hội sẽ thành công và nhiều quyết sách quan trọng được thông qua, góp phần đưa đất nước phát triển với những bước tiến dài hơn, nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới”, đó là niềm tin, kỳ vọng chung của người dân cả nước gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chính thức khai mạc vào hôm nay (26/1).

Đại hội diễn ra vào thời điểm có tính bước ngoặt lịch sử khi đất nước đã trải qua 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, sẽ trở thành dấu mốc quan trọng để từng bước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.
Như nhiều ý kiến nhận định, mỗi kỳ Đại hội Đảng đều có một số điểm nhấn tạo ấn tượng sâu đậm trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận, tin tưởng trong Đảng, trong xã hội. Từ Dự thảo Văn kiện trình Đại hội, có thể nói rằng, điểm nhấn tại Đại hội XIII của Đảng được thể hiện từ chủ đề Đại hội, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược, đó là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, với mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, đổi mới sáng tạo.

Nhìn từ thực tiễn, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đang mang sức sống hiện thực. Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Dù rất khiêm tốn nhưng người lãnh đạo cao nhất đất nước vẫn phải khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Nhưng thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII; sự tin tưởng, đoàn kết của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng; vị thế trên trường quốc tế; bản lĩnh, sự đổi mới, sáng tạo để vượt khó khăn, chính là những tiền đề quan trọng để chúng ta phấn đấu hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Ngay chủ đề Đại hội, khát vọng Việt Nam được thể hiện như một tuyên bố chính trị: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trong Dự thảo Văn kiện, các mục tiêu phát triển của đất nước trong ngắn hạn và dài hạn cũng rất rõ ràng. Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Một khát vọng đi tới 25 năm để đến mốc Việt Nam trở thành đất nước phát triển thu nhập cao vượt qua được ngưỡng thu nhập trung bình, đây là một mục tiêu rất lớn đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân. Bởi thế, kỳ vọng gửi về Đại hội cũng đặt ra rất nhiều vấn đề, trong đó đều mong sao những quyết sách mới từ Đại hội lần này sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc; có những giải pháp mang tính đột phá, khơi dậy động lực sáng tạo toàn dân để đất nước đổi mới, sáng tạo.

91 năm, 13 kỳ Đại hội với những dấu ấn khác nhau, Đảng đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, giành được những thắng lợi hết sức to lớn, chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng, với sự bài bản và công phu trong đường hướng, nhân sự, là cơ sở để Nhân dân tin tưởng, Đại hội sẽ tiếp tục ghi những dấu ấn mới, đưa ra được những chủ trương đúng đắn, thể hiện sự đổi mới về tư duy, đặc biệt sẽ chọn được những nhân tố đủ tài, có tâm và tầm, đủ bản lĩnh, trí tuệ để đưa đất nước “cất cánh”, hiện thực khát vọng đặt ra.

T.H