Cổ phần hóa Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi.

Theo Phương án cổ phần hóa, Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP (tên viết tắt là AGRIMECO-JSC) có trụ sở chính tại Km 10, Quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Tổng công ty có vốn điều lệ là 215 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ phần phát hành, cổ phần phát hành lần đầu là 21.500.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/01cổ phần. Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP sẽ thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hoá; Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hoá Tổng công ty theo chế độ Nhà nước quy định và pháp luật hiện hành.

Quyết định cũng nêu rõ, số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP là 567 người; không có lao động dôi dư.