Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ban Bí thư T.Ư Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 08-CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Chỉ thị nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị phải chú trọng đến việc quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với đời sống xã hội, đến sức khỏe con người, sự phát triển nòi giống và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách và pháp luật về an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Củng cố tổ chức và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Theo Chỉ thị của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật An toàn vệ sinh thực phẩm thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí từng đối tượng, từng vùng, nhất là người dân vùng nông thôn, miền núi. Phát động phong trào rộng khắp và duy trì việc thực hiện các tiêu chí về an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tạo sự chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần