Thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp quận Hà Đông

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp quận Hà Đông.

Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp quận Hà Đông có chức năng giúp UBND quận Hà Đông tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được giao quản lý trên địa bàn quận; quản lý hoạt động và tổ chức các dịch vụ công cộng đảm bảo hoạt động bình thường, theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm có nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng nội dung giấy phép đầu tư được cấp. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục, đúng công năng thiết kế trong suốt thời gian hoạt động. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, tiêu chuẩn về xây dựng; quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường… Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với cụm công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Sở Công thương, UBND quận Hà Đông và các cơ quan chức năng quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm được giao 7 biên chế viên chức sự nghiệp, các viên chức chuyên môn có trình độ đào tạo từ đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp lĩnh vực quản lý về kinh tế, hạ tầng, công nghiệp, đầu tư, tài chính, luật, lao động môi trường. Trong quá trình hoạt động, căn cứ nhu cầu công việc thực tế và khả năng tài chính, Giám đốc Trung tâm được quyết định ký hợp đồng lao động, hợp đồng thu
ê, khoán công việc để đáp ứng yêu cầu chuyên của đơn vị.