Thiết lập cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC

Chia sẻ

KTĐT - Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) là hệ thống thông tin về TTHC và các văn bản có quy định về TTHC được công khai trên Trang thông tin điện tử về TTHC tại địa chỉ: http://www.thutuchanhchinh.vn.

KTĐT - Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) là hệ thống thông tin về TTHC và các văn bản có quy định về TTHC được công khai trên Trang thông tin điện tử về TTHC tại địa chỉ: http://www.thutuchanhchinh.vn.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 về thiết lập cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC.

 
 Hệ thống các TTHC được công khai trên Trang thông tin điện tử về TTHC
 
CSDL quốc gia về TTHC được thiết lập trên cơ sở các Quyết định công bố TTHC hoặc thủ tục giải quyết công việc của: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của người đứng đầu các cơ quan khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

CSDL quốc gia về TTHC bao gồm các nội dung:

- TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có liên quan đến cá nhân, tổ chức, trừ những TTHC thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Các TTHC hết hiệu lực thi hành hoặc bị hủy bỏ, bải bỏ;

- Văn bản quy định về TTHC;

- Các ý kiến của cá nhân, tổ chức về TTHC;

- Các nội dung khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn công bố và cập nhật CSDL quốc gia về TTHC

Những TTHC mới được ban hành, TTHC đã có trong CSDL quốc gia nhưng được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hết hiệu lực thi hành, hoặc bị hủy bỏ, bãi bỏ, trong thời hạn tối đa 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định về TTHC có hiệu lực thi hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc 3 cơ quan nêu trên ban hành quyết định công bố TTHC vừa được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hết hiệu lực thi hành.

Đối với TTHC do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa có trong CSDL quốc gia hoặc có sự khác biệt giữa nội dung TTHC do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và TTHC được công bố trên CSDL quốc gia về TTHC thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt về nội dung hoặc phát hiện TTHC chưa được công bố, các cơ quan liên quan phải ban hành quyết định công bố TTHC.

Việc cập nhật toàn văn nội dung TTHC đã công bố vào CSDL quốc gia về TTHC phải được thực hiện trong thời hạn tối đa 5 ngày, kể từ ngày ký quyết định công bố.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan bảo đảm điều kiện vận hành của CSDL quốc gia về TTHC; đồng thời, tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC và việc thực hiện TTHC trên Trang thông tin điện tử về TTHC.

Kinh tế đô thị cuối tuần