Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương, từ ngày 26-29/9, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân các thành viên Ban cán sự theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”

Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự, chỉ đạo kiểm điểm.

Tham dự hội nghị kiểm điểm của Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước còn có Nhóm công tác của Trung ương gồm một số cán bộ các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước.
 
Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm - Ảnh 1
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự, chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị kiểm điểm của Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương; đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân theo quy định.

Các ý kiến góp ý được tổng hợp đầy đủ, trung thực. Tập thể Ban cán sự đảng và cá nhân các Ủy viên Ban cán sự đảng có báo cáo tiếp thu giải trình nghiêm túc về các ý kiến góp ý. Báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban cán sự đảng và các báo cáo kiểm điểm cá nhân của mỗi thành viên Ban cán sự đảng đã tập trung vào 3 nội dung theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, có nêu ra những ưu điểm nhưng tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, phương hướng, biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Các ý kiến phát biểu với tập thể, cá nhân trong Ban cán sự đảng thẳng thắn, chân thành, có ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận những kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân các ủy viên Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu tập thể và các thành viên Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phấn đấu rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phát huy ưu điểm, có biện pháp khắc phục có kết quả các hạn chế, yếu kém theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4.

Chủ tịch nước cũng nêu một số vấn đề cụ thể để Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong thời gian tới.