Hà Nội: Cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

Việt An
Chia sẻ

Kinhtedothi – Ngày 30/11, UBND TP ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn với trách nhiệm đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của TP trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội theo lộ trình phù hợp. Đồng thời có các giải pháp tổ chức triển khai khoa học, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, kế hoạch tập trung vào 7 nội dung. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh - hiện đại”.

TP tập trung phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển mạnh các loại thị trường và dịch vụ trình độ, chất lượng cao. Cơ cấu lại ngành công nghiệp, nông nghiệp. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai tốt nhất tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Phát triển các thành phần kinh tế.

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô. TP giao Sở VHTT, Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Sở KH&CN, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ này.

TP cũng chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Thủ đô trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô. TP tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô về cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

UBND TP Hà Nội giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nghiên cứu, tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý cho giai đoạn 5 năm và từng năm thành kế hoạch cụ thể của ngành mình, cơ quan, đơn vị mình.

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng, UBND TP, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo UBND TP định kỳ hàng năm, đề xuất, kiến nghị các biện pháp cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần