Ban hành Nghị định thi hành Luật Giá

Chia sẻ

Kinhtedothi - Nghị định số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ các trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá

Đó là các trường hợp như: Thực hiện thẩm định giá không đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Mua, bán tài sản thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật; Có thẩm định viên tham gia thẩm định giá, người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp thẩm định giá là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua cổ phần, góp vốn vào tổ chức là khách hàng thẩm định giá... Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2013.