Không chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên các ban chỉ đạo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo văn bản số 279-TB/TU của Thành ủy Hà Nội thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về kinh phí hoạt động và chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của các ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc các ban chỉ đạo do cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ TP quyết định thành lập.

Theo đó, Thường trực Thành ủy chủ trương không chi chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên các ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc. Về kinh phí hoạt động của các ban chỉ đạo, căn cứ kế hoạch công tác hằng năm, cơ quan thường trực các ban chỉ đạo có trách nhiệm lập dự toán, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt.